•  اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی ،در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی ،تنظیم شده باشند ؛سند رسمی است.