سندی است که بدون دخالت مامور رسمی ،به وسیله ی اشخاص عادی تنظیم و امضاء میشود .

به طور مثال ممکن است شما برای خرید کالایی به یک فروشگاه بروید و مبلغی رابه عنوان خرید   پرداخت کنید و در مقابل رسید بگیرید ،این رسید یک سند عادی است .

  • غالب اسنادی که میان دو نفر تنظیم می شوند اسناد عادی هستند .

 

  • اسناد عادی قابل انکار هستند و شما ملزم به اثبات صحت و اصالت سند هستید .

 

  • چک و سفته نیزاسناد عادی هستندکه البته به اقتضای ویژگی هایشان قابلیت های خاصی دارند .