در زمانهای گذشته که نظام مدیریتی ثبت اسناد همانند الان ،به صورت یکپارچه و الکترونیک نبود،مردم برای توافق بین خودشان قراردادهایی را می نوشتند ؛

سپس برای تایید صحتشان،آن ها را نزد علما و افراد سرشناس ،که بین مردم چهره ی موجه و مقبولی داشتند ،می بردند ؛

این سندها وقتی به مهر و امضای این اشخاص می رسید ،نزد همگان قابل قبول بود.

به این نوع سندهای ملکی ،اسناد بنچاق می گویند .

که البته امروزه همانند سابق دیگر رواج ندارد،اما کماکان اعتبار آن ها پس از تایید صحت آن ها نزد مراجع قانونی پذیرفته است.