سند تک برگ نوع جدیدتر و یا به تعبیری سند امروزی؛که از سوی مراجع رسمی در نظام اسناد کشور مورد طراحی و تایید قرار گزفت؛و از سال ۱۳۹۰ پا به عرصه وجود گذاشت نام دیگر این سند کاداستری است.

تعریف کاداستر:کاداستر سیستم مدیریت الکترونیکی املاک است که با مکانیزه کردن خدمات ثبتی،ثبت سنتی را به سمت ثبت نوین و یکپارچه هدایت می کند .

در سند تک برگ ،پلاک ثبتی ،شماره ثبت،کد واحد ثبتی استان به منتظور پیشگیری از جعل اسناد مالکیت صادره ،بارکد امنیتی پیش بینی شده است که حاوی اقلام اطلاعاتی می باشد .

  • بنابراین در صورتی که در هر یک از اقلام اطلاعاتی سند مالکیت تغییری ایجاد شود و یا جعلی صورت گیرد از طریق بارکد امنیتی مشخص خواهد شد.

 

  • هولوگرام چاپ مخصوص با رعایت ضرایب امنیتی و در اختیار واحدهای ثبتی قرار گرفته تا بعد از صدور سند مالکیت هولوگرام امنیتی بر روی سند مالکیت الصاق و به مالک تقدیم گردد و کلیه نکات امنیتی در هولوگرام پیش بینی شده است . بنابراین چنانچه سند مالکیت کاداستری فاقد هولگرام امنیتی باشد از اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود.

 

  • در هنگام تهیه فرمت سند جدید با ملاحظات زیبایی شناختی مطابق با فرهنگ غنی ایرانی ایرانی و استفاده از جوهرهای مخصوص امنیتی،کاغذ مخصوص واتر مارک و تکنیک های چاپ امنیتی روی کاغذ ،جامع و خوانا بودن اقلام اطلاعاتی ,اطلاعات جدید و مورد نیاز,نظیر موارد زیر در آن درج می گردد.

سند تک برگ (کاداستری)دارای مزیت های زیر می باشد :