اسناد و سندهای سیم سرب ملکی در امر فروش و خرید بسیار معتبر و اساسی هستند ، به دلیل ثبت شدن در اداره ثبت و دفترخانه اسناد رسمی به نام مالک و از لحاظ حقیقی و حقوقی و قانونی از درجه و اعتبار بالایی برخوردار است و میتواند به صورت مشاع یا شش دانگ باشد.