[breadcrumb]

سند چیست :

معنای سند نوشته ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند .

در قانون مدنی : سند نوشته ای است که قابل استناد است .

سند عبارت است از هر نوشته ای که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل او یعنی خوانده دعوی قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند .

و نکته دیگر ،قابل استناد بودن ذکر شده است ،به معنای آن است که باید بتوان ،سند را برای اثبات ادعا یا دفاع از خود ،در محکمه به کار برد .

 

اسناد به دو دسته تقسیم می شوند :

۱- اسناد عادی

۲- اسناد رسمی